Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator GDPR | Vitálka

gdpr

Informácia o zásadách spracúvania osobných údajov 

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“). 

I. TOTOŽNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom prevádzkovateľa Vitálka - štúdio zdravého pohybu: Alena Letnická, sídlo Mierová 1746/2, 902 01 Pezinok, IČO: 47646420 (ďalej len „Spoločnosť“).

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní. Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov .

Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zmluvných alebo predzmluvných vzťahov, neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy a jej následného plnenia môže mať za následok nemožnosť uzatvoriť zmluvný vzťah a poskytnúť službu. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe zákonnej povinnosti Spoločnosti (napríklad účtovníctvo, práva dotknutých osôb), ste povinný poskytnúť osobné údaje a strpieť ich spracúvanie. Neposkytnutie osobných údajov na tieto účely môže mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu, poskytnutie s tým súvisiacich služieb.

II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ICH UCHOVÁVANIE A POSKYTOVANIE

 1. Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom poskytnutia služieb Štúdia zdravého pohybu (Spoločnosť) na účely rezervácie termínu na aktivity, ktoré sú limitované počtom účastníkov alebo ak vám poskytujeme individuálne služby. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvného vzťahu (poskytnutie služby).

  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 1 roka po skončení kalendárneho roka, v ktorom bola služba poskytnutá. Registrácia je vykonávaná prostredníctvom registračného formulára tretej strany. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti registrácia na našom webe. Pri registrácii poskytujete osobné údaje tretej strane, ktorá ich spracúva vo svojom mene ako prevádzkovateľ. O podmienkach spracúvania vás informujú pred odoslaním údajov potrebných k registrácii.

 2. Je v oprávnenom záujme spoločnosti informovať klientov o pripravovaných aktivitách Štúdia zdravého pohybu, prípadných akciách, zľavách a novinkách.
  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu alebo do podania námietky dotknutou osobou. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

 3. Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť. S týmto cieľom môžeme vyhotoviť fotografie (video) z realizovaných aktivít s cieľom ich zverejnenia. Vo výnimočných prípadoch môžeme od dotknutej osoby vyžiadať súhlas. V takom prípade vás budeme o podmienkach udelenia súhlasu informovaní individuálne.

  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania činnosti spoločnosti a budú zverejňované na webe Spoločnosti a/alebo na sociálnych sieťach v správe Spoločnosti. 
  Všetky fotografie a videá sa snažíme vyhotoviť tak, aby sme eliminovali možnosť identifikácie dotknutých osôb v maximálnej možnej miere. Vždy dbáme, aby sme zverejnením fotografie alebo videa neprimerane nezasahovali do vašich práv a slobôd.

 4. Zmluvné (predzmluvné) vzťahy s osobami, ktoré v Štúdiu zdravého pohybu vedú kurzy, workshopy, poskytujú masáže a pod. Súčasťou zmluvného vzťahu je aj zverejňovanie osobných údajov lektora, inštruktora, maséra s cieľom propagácie ich činnosti, aktivít, praxe a odbornosti, vrátane zverejňovania fotografie.

  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie zmluvného vzťahu môžu byť poskytnuté sprostredkovateľovi, ktorý zabezpečuje služby účtovníctva. Osobné údaje v rozsahu preukazujúcom odbornosť, kvalifikáciu, propagácie aktivít, činnosti a pod., vrátane fotografie zverejňujeme na webe Spoločnosti a/alebo na sociálnych sieťach v správe Spoločnosti.

 5. Na základe plnenia zmluvného vzťahu a s tým súvisiacich finančných transakcií, môžeme spracúvať vaše osobné údaje s cieľom plnenia zákonných povinností súvisiacich so zabezpečením účtovníctva. Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. 
  Vaše osobné údaje spracúvame po dobu 10 rokov a poskytujeme ich príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.

 6. V nadväznosti na realizované zmluvné vzťahy môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a v spojení s čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak by bolo nevyhnuté na obhajobu právnych nárokov alebo uplatňovanie súdnych právomocí spracúvať aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napríklad údaje o zdraví). Účelom spracúvania sú prípadné súdne spory, mimosúdne urovnania, exekúcie, uplatňovanie právnych nárokov a súdnych právomocí. 
  Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 5 rokov od ukončenia konania a poskytujeme ich účastníkom konania, exekútorovi prípadne inému oprávnenému subjektu v rámci účelu spracúvania.  
 7. Je v oprávnenom záujme Spoločnosti spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Spoločnosti.   
  Vaše osobné údaje budeme spracúva po dobu 5 rokov od ukončenia prešetrenia a nebudeme ich poskytovať tretím stranám. 

 8. Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedieme komunikáciu, máme obchodné vzťahy a pod.
  Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti kontaktov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté účastníkom komunikácie.   

 9. S cieľom zabezpečiť plnenie zákonných povinností, ktoré Spoločnosti vyplývajú z Nariadenia a Zákona pri vybavovaní žiadostí dotknutých osôb, ktoré si uplatňujú svoje práva budeme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti. 
  Vaše osobné údaje poskytneme vám ako dotknutej osobe prípadne subjektu, ktorý zabezpečuje podporu a poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  

 10. Pre zabezpečenie verejného záujmu v súvislosti archivovaním dokumentov môžeme vaše osobné údaje spracúvať na účely správy registratúry a archivácie podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
  Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa stanovených retenčných dôb a v prípade evidencií súvisiacich so správou registratúry po dobu 10 rokov od ukončenia evidencie. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, ktoré plní úlohy na úseku správy registratúry a archívnictva a sprostredkovateľovi.        

III. UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. 

IV. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť. 

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.  

Súhlas

Vo výnimočných prípadoch môžeme vaše osobné údaje spracúvať na základe súhlasu. O takom spracúvaní budeme vopred osobitne informovaní. V prípadoch, kedy vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese Zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v ktorejkoľvek pobočke. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali. 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.